ALBUM ROMAŃSKI

 • Silvacane – opactwo cysterskie z XII wieku

  Cysterskie klasztory są bardzo rodzinne. Mają na przykład siostry: Silvacane jest najmłodszą z Trzech Sióstr Prowansalskich (les trois soeurs provençales). Mają też poprzednie pokolenia: matką wszystkich jest Cîteaux, założone w 1098 roku przez grupę mnichów, którzy odeszli z benedyktyńskiego klasztoru Molesme w Burgundii, chcąc żyć bliżej reguły św. Benedykta niż ich rozbisurmanieni już wówczas fratrzy.

 • Le Thoronet – opactwo cysterskie z XII wieku

  I niech to będzie miarą pasji względem romańskiej architektury: jadąc z Asti przez Genuę, od przekutej i przeplecionej przez skaliste wybrzeże Morza Śródziemnego autostrady dei Fiori, omijaliśmy szerokim łukiem Niceę z jej Lazurowym Wybrzeżem, slalomując wysłużoną meganką pośród błękitnych kabrioletów Bugatti i karminowych Alf Romeo omijaliśmy Monako, popatrując tylko w okna na skrzące się po lewej Morze Śródziemne.

Histmag.org

Technewsy, przemysł 4.0

open source

Journal of Ecology

Journal of Ecology Blog
 • Reflections on the Festival of Ecology
  19 styczeń 2021
  It’s hard to believe that it has been a month since the Festival of Ecology! Like many other participants (if the Functional Ecology Twitter poll is an accurate representation), I was mixing...
 • Cover stories: Volume 109 Issue 1
  15 styczeń 2021
  The cover image for our new issue shows Pamir Cinquefoil (Potentilla pamirica) in the Himalayan mountains. Lead author and photographer Jiri Dolezal and author Pierre Liancourt share the story...

 

“We are the intelligent elite among animal life on earth and whatever our mistakes, [Earth] needs us. This may seem an odd statement after all that I have said about the way 20th century humans became almost a planetary disease organism. But it has taken [Earth] 2.5 billion years to evolve an animal that can think and communicate its thoughts. If we become extinct she has little chance of evolving another.”
― James Lovelock, [The Vanishing Face of Gaia: A Final Warning]

Anglo-French fleet at Port Said, Egypt. Photographed 1882 by James Granger

“The wicked people were gone, but fear remained.Fear always remains. A man may destroy everything within himself, love and hate and belief, and even doubt; but as long as he clings to life the cannot destroy fear: the fear, subtle, indestructible, and terrible, that pervades his being; that tinges his thoughts; that lurks in his heart; what watches on his lips the struggle of his last breath.”

Joseph Conrad, Tales of Unrest [1898]  Free eBook of Tales of Unrest at Project Gutenberg

__________________________________________ 

LibriVox - Free public domain audiobooks

Read by volunteers from around the world. Come and join us to help record audiobooks! All LibriVox audiobooks are free and in the public domain in the USA. Check copyright if you live elsewhere.

Dawny kościół Joannitów pw. św. Jana Chrzciciela w Starej Zagości

Galeria zdjęć - Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Starej Zagości [Fotografie Letheko] Licencja CC BY-SA 3.0 PL

Cenny przykład architektury romańskiej w Polsce. Bogata artykulacja elewacji obiektu, z płaskorzeźbionymi przedstawieniami syreny i trytona, nie ma precedensu w XII-wiecznym rodzimym budownictwie sakralnym. Gotyckie, kamienne detale architektoniczne świątyni i obudowa sakramentarium z połowy XIV wieku należą do ważnych przykładów XIV-wiecznej kamieniarki w Małopolsce.

Historia

Klasztor szpitalników św. Jana Jerozolimskiego w Zagości założył i uposażył Henryk Sandomierski między 1154 a 1166 rokiem. Fundację brata potwierdził i rozszerzył około 1173-1175 Kazimierz Sprawiedliwy. Zachowaną częściowo do dziś świątynię joannici zbudowali prawdopodobnie w latach 60.-70. XII wieku. Po 1321 roku zakonnicy przekazali komandorię jako odszkodowanie biskupstwu włocławskiemu. W 1335 roku odnotowano istnienie tutejszej parafii. Po 1350 roku powiększono i sklepiono nawę kościoła wraz z prezbiterium. Według Jana Długosza prace te miały być ekspiacją Kazimierza Wielkiego za zlecenie zabójstwa w 1349 roku wikariusza katedry krakowskiej Marcina Baryczki, obecnie powód ten bywa kwestionowany. W XV wieku do świątyni dobudowano zakrystię. W 1657 roku budowlę zniszczyły wojska Rakoczego. Odbudowano ją w latach 1664-1667. W 1667 roku została konsekrowana. W kolejnych stuleciach była kilkakrotnie remontowana. W latach 1900-1901 ponownie rozbudowano kościół, m.in.: wówczas dobudowano do niego kaplicę, kruchtę i od południa zakrystię, a także przedłużono ku zachodowi nawę. W 1962 roku podczas prowadzonych przy nim badań architektonicznych odkryto pozostałości budowli romańskiej (fryz z syreną i trytonem) i gotyckiej. W latach 1968-1971 rozebrano zakrystie, dzięki czemu wyeksponowano romańskie i gotyckie wątki murów obiektu. Wówczas również zdemontowano ołtarze z XVIII wieku. W latach 1995-2000 wyremontowano dachy świątyni, poddano konserwacji m.in.: romańską kamieniarkę, a także wykonano nową aranżację wnętrza prezbiterium (projekt Janusza Cedro). W latach 2010-2011 odrestaurowano kościelne elewacje.

Opis

Kościół usytuowany w centrum wsi, pośrodku zbliżonego do prostokąta placu, otoczonego kamiennym muremOrientowana, jednonawowa świątynia składa się z długiej, prostokątnej nawy (wschodnia część o przyziemiu romańskim i ścianach gotyckich) oraz z węższego i niższego od niej gotyckiego prezbiterium, zamkniętego trójbocznie. Od północy do prezbiterium przylega, poprzedzona przedsionkiem, kwadratowa zakrystia. Zachodnią część nawy ujmują po bokach, niższe od niej, prostokątne kaplica i kruchta. Budowle opinają skarpy. W partiach romańskich i gotyckich wymurowana jest z ciosów kamiennych, a w pozostałych z kamienia łamanego i cegły. Wnętrze ma częściowo wytynkowane. Kościół nakrywają dachy dwuspadowy (nad nawą z wieżową sygnaturką, prezbiterium, kaplicą i kruchtą) i czterospadowy (nad zakrystią). Kamienne jego elewacje  rozczłonkowują poziome gzymsy oraz narożne skarpy. We wschodnich partiach nawy znajduje się bogata artykulacja architektoniczna, w narożniku północno-wschodnim (obecnie w przedsionku zakrystii) umieszczone są płaskorzeźby syreny i trytona. Wnętrze świątyni nakrywają drewniane stropy (nad nawą, kaplicą, kruchtą i zakrystią) i sklepienie krzyżowo-żebrowe (nad prezbiterium z gotyckimi, płaskorzeźbionymi wspornikami i zwornikami). Wejście z prezbiterium do zakrystii akcentuje gotycki portal z drzwiami z 2. połowy XV wieku. W skromnym wyposażeniu obiektu, godnymi uwagi są m.in.: kamienne sakramentarium z 2. połowy XIV wieku oraz w ołtarzu głównym obraz Matki Boskiej Pocieszenia z 2. połowy XVII wieku i figury św. św. Jadwigi i Weroniki z 2. ćwierci-3 ćwierci XVIII wieku.

Zabytek dostępny. Możliwość zwiedzania po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Oprac. Łukasz Piotr Młynarski, OT NID w Kielcach, 04.12.2014 r.

Bibliografia:

 • Adamczyk A., Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane w granicach województwa świętokrzyskiego i dawnego kieleckiego, [w:] Prace konserwatorskie w latach 1990-2000. Dziesięć lat Służby Ochrony Zabytków w Kielcach, red. A. Piasecka, Kielce 2001, s. 34.
 • Adamczyk A., Modras J., Polanowski L., Prace przy zabytkach architektury sakralnej i zabudowie miejskiej, [w:] Prace konserwatorskie w woj. świętokrzyskim w latach 2001-2012, red. J. Cedro, Kielce 2014, s. 61.
 • Corpus inscriptionum Poloniaet. 1: Województwo kieleckiered. J. Szymański, z. 4: Miechów i Pińczów wraz regionem, wyd. B. Trelińska, Kielce 1983, s. 203-207.
 • Crossley P., Gothic architecture in the reign of Kasimir the Great. Church architecture in Lesser Poland 1320-1380 , Kraków 1985, s. 158-161, 171, 177, 178, 198, 201, 205, 209, 210, 216, 222-224, 228, 262, 420- 421, 425, 427, 429, 437, 438, 444.
 • Dąbrowska E., Michałowski A., Tomaszewski A., Badania kościoła św. Jana w Zagości pow. Pińczów, „Rocznik Muzeum Świętokrzyskiego" 1963, t. I, s. 161-169.
 • Dąbrowska E., Michałowski A., Tomaszewski A., Kościół św. Jana w Zagości w świetle badań z 1962, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej", t. 12, 1964, s. 167-172.
 • Dąbrowska E., Studia nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym ziemi wiślickiej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965 s. 103-104, 127, 293-296.
 • Dąbrowski F., Geneza i początek działalności komandorii joannitów w Zagości, „Między Wisłą a Pilicą. Studia i materiały historyczne”, t. 3, red. B. Wojciechowska i L. Michalska-Bracha, Kielce 2002, s. 11-44.
 • Dobosz J., Monarcha i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku, Poznań 2002, s. 355-356
 • Giergiel T., Rycerstwo ziemi sandomierskiej. Podstawa kształtowania się rycerstwa sandomierskiego do połowy XIII wieku, Warszawa 2004, s. 113-114.
 • Grzybkowski A., Gotycka architektura murowana w Polsce, Warszawa 2014, s. 104, 105.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 3: Województwo kieleckie, red. J. Z. Łoziński, B. Wolff, z. 9: Powiat pińczowski, oprac. K. Kutrzebianka, J. Z. Łoziński, B. Wolff, Warszawa 1961, s.105-106.
 • Kubica E., Katalog zabytków wczesnośredniowiecznej architektury monumentalnej Małopolski, Rusi i Wołynia, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego” 1996, t. XVII 1996, s. 131-189,
 • Mischke W., Kościół joannitów w Zagości, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział Nauk o Sztuce”, 1991, nr 108, s. 47-50.
 • Qurini-Popławski R., Rzeźba przedromańska i romańska w Polsce wobec sztuki włoskiej, Kraków 2006, s. 139-143.
 • Smoliński M., Geneza joannitów zagojskich w świetle początków zakonu w Niemczech, Czechach i na Morawach oraz związków rodzinnych Kazimierza Sprawiedliwego, [w:] Władcy, mnisi i rycerze, red. B. Śliwiński, Gdańsk, 1996, s. 225-251.
 • Starnawska M., Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach w średniowieczu, Warszawa 1999, s. 26-28, 189-190, 208.
 • Sztuka polska przedromańska i romańska o schyłku XIII wieku, red. M. Walicki, t. 2: Katalog i bibliografia zabytków, oprac. M. Pietrusińska, Warszawa 1971, s. 787.
 • Walczak M., Rzeźba architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 2006, s. 322, 349, 407.
 • Wiśniewski E., Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu. Studium geograficzno-historyczne, Warszawa 1965, s. 87, 155.
 • Wiśniewski E., Prepozytura wiślicka do schyłku XVIII wieku. Materiały do struktury organizacyjnej, Lublin 1976, s. 77-79.
 • Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast zabytków i pamiątek w pińczowskiem, skalbmierskiem i wiślickiem, Marówka 1927, s. 474-478.
 • Świechowski Z., Architektura Romańska w Polsce, Warszawa 2000, s. 311-312.
 • Wojtasik Z., Prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych- prowadzone pod od 1990 roku do połowy 2000 pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Kielcach, [w:] Prace konserwatorskie w latach 1990-2000. Dziesięć lat Służby Ochrony Zabytków w Kielcach, red. A. Piasecka, Kielce 2001, s. 75.
 • Wojtasik Z., Zub J., Konserwacja tzw. zabytków ruchomych, [w:] Prace konserwatorskie w województwie świętokrzyskim w latach 2001-2012, red. J. Cedro, Kielce 2014, s. 160.

Tekst pierwotnie publikowany na portalu zabytek.pl udostępniony na podstawie licencji - Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0)

 

Parafia świętego Jana Chrzciciela w Zagości na oficjalnej stronie Diecezji Kieleckiej

Zagość w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich Tom XIV

Miejscowość Zagość w Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich Tom XIV

Miejscowość Zagość w Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich Tom XIV 

Miejscowość Zagość w Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich Tom XIV

Kościół św.Jana Chrzciciela w Zagości - spacer 3D

Położenie:

28-400 Stara Zagość 12, CJ85+VG Stara Zagość, 50°25'01.8"N 20°36'31.6"E (50.417170, 20.608786)

Licencja:

Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0)

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
 

Polecane witryny

Forum GNOMONIKA

Muzeum Techniki Tatra

Zakony rycerskie

Z Nicieją na Kresy

Dla miłośników Kresów cykl wywiadów profesora Stanisława S. Nicieji wprost obowiązkowy. Piękno kresów, piękno polszczyzny, ogrom wiedzy, erudycja, ...

Profesor dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja - polski historyk i historyk sztuki XIX i XX wieku, wybitny znawca tematyki kresowej.

Cały cykl spotkań Śladami Kresowej Atlantydy [#59]

Wyślij wiadomość

 

 • Pałac nieszczęśliwej królewny
  22 listopad 2020
  Nad zabudowaniami niewielkiego Kamieńca Ząbkowickiego wznosi się ogromne zamczysko. Mimo że z daleka wygląda
  ...
 • Ślady po Wielkiej Wojnie na Dolnym Śląsku
  05 listopad 2020
  I wojna światowa omijała Dolny Śląsk – wówczas stanowił on głębokie zaplecze frontu. Znajdując się jednak w granicach pruskich, dostarczał armii...
 • Uzdrowisko wśród świerków
  19 październik 2020
  Historia Świeradowa-Zdroju zaczyna się tak naprawdę od momentu, kiedy ludzie dostrzegli zalety tutejszych źródeł. O wodach z tych okolic i ich...

_________________________________

 

 

 

nowe pismo narodowe i konserwatywne, darmowe, do pobrania w pliku [.pdf]

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)

 

 
Cykl wykładów profesora Adama Wielomskiego
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TwojaHistoria.pl

 • „Operacja Brunhilda”. Dlaczego Niemcy MUSIELI odbić Brzeg Dolny?
  22 styczeń 2021
  Hitler wpadł w furię, gdy dowiedział się, że w ręce Sowietów wpadła fabryka chemiczna „Anorgana” w Brzegu Dolnym nad Odrą. Nakazał zniszczenie zakładu i wyprodukowanych tam chemikaliów. Niemcy przeprowadzili błyskawiczną operację odbicia zakładu. W oddziale szturmowym byli dwaj chemicy, których zadaniem było… odkręcenie zaworów. Co Niemcy wypompowali do Odry pod osłoną nocy? W 11. i...
 • Janis Joplin, pierwsza dama kontrkultury
  19 styczeń 2021
  Jej kariera trwała zaledwie kilka lat, ale odcisnęła trwałe piętno na rodzącej się w Stanach Zjednoczonych kontrkulturze. Uznawana za ikonę blues-rocka oraz rocka psychodelicznego, pochodząca z Teksasu, zakompleksiona dziewczyna przekraczała wszelkie ówczesne normy obyczajowe i muzyczne schematy. Janis była najstarszą córką Setha i Dorothy Joplinów. Urodziła się 19 stycznia 1943 roku w Port Arthur, w...
 • „Ja wam zagram hymn Polski. I proszę wstać”. Rubinstein – człowiek, który podniósł na nogi założycieli ONZ
  17 styczeń 2021
  „Tutaj, w tej sali, chcecie urządzić szczęśliwą przyszłość świata. Brakuje mi chorągwi Polski, za którą walczyliście. Ja tego nie mogę tolerować. Ja wam zagram hymn polski. I proszę wstać!” – powiedział polski pianista. I wstali. Kim był człowiek, na którego wezwanie podnieśli się przedstawiciele 50 państw? Artur Rubinstein nie był długo wyczekiwanym i upragnionym dzieckiem....
 • Sztuka przeżycia. Czego uczono polskich rekrutów w 1919 roku?
  15 styczeń 2021
  Współcześnie żołnierze mają organizowane specjalne szkolenia z przeżycia w każdych warunkach. Jak wyglądało przygotowanie rekruta do przetrwania w polu 100 lat temu? Obecnie organizuje się dla żołnierzy kursy SERE. Jest to skrót oznaczający: Survival – przetrwanie, Evasion – unikanie, Resistance – opór w niewoli, oraz Escape – ucieczkę. Jeden z najtrudniejszych na świecie kursów tego...

 

 

 

Kopalnia Wiedzy

Ciekawe informacje z wielu dziedzin nauki

 

 

Średniowiecze – CiekawostkiHistoryczne.pl

 • Bitwa pod Cedynią. Mityczne zwycięstwo Polaków nad Niemcami w 972 roku.
  22 styczeń 2021
  „Tymczasem dostojny margrabia Hodo, zebrawszy wojsko, napadł z nim na Mieszka (…). Na pomoc margrabiemu pośpieszył wraz ze swoimi tylko mój ojciec, graf Zygfryd, podówczas młodzieniec i jeszcze nie żonaty(…). Kiedy w dzień św. Jana Chrzciciela starli się z Mieszkiem, odnieśli zrazu zwycięstwo, lecz potem w miejscowości zwanej Cidini brat jego Czcibor zadał im klęskę, kładąc...
 • Zemsta Obciętonosego. Krwawa gra o tron Cesarstwa Bizantyńskiego
  12 styczeń 2021
  Był cesarzem, lecz został zdradzony i wywleczony z pałacu. Jego doradców spalono żywcem, jemu odcięto nos i język, a następnie zesłano do najbardziej północnej z północnych prowincji imperium. Dekadę później, kiedy już wszyscy o nim zapomnieli, z wielką armią zjawił się pod murami Konstantynopola, by zemścić się na wrogach i odzyskać tron. Rinotmetos, czyli Obciętonosy,...
 • Nowy Rok w marcu? A może we wrześniu? Ery i style rozpoczynania roku w historii
  01 styczeń 2021
  Kalendarz jest narzędziem umownym – podobnie jak czas oraz jego liczenie. Zagadnienia fizyczne zostawmy jednak w spokoju, zajmijmy się tymi historycznymi. Czy Nowy Rok zawsze rozpoczynano pierwszego dnia stycznia? W różnych kulturach czas liczony jest od innego ważnego wydarzenia, w większości przypadków legendarnego (ale nie zawsze!). Najchętniej rozpoczynano od początku świata lub jakiegoś przełomu –...
 • Najprawdopodobniej pierwszy przypadek użycia broni biologicznej w dziejach, czyli oblężenie Kaffy i początek pandemii
  29 grudzień 2020
  Czy czarną śmierć można wykorzystać jako broń biologiczną? Tak! W Kaffie przekonano się o tym wyjątkowo boleśnie. Spadające zwłoki były dla mieszkańców miasta dopiero początkiem nieszczęść. Jak się wkrótce okazało – nie tylko dla nich… Ludzkość zna dżumę od tysiącleci. Naukowcy badający genom wywołujących ją niebezpiecznych bakterii wciąż spierają się o to, jak dawno temu...

 
"rem tene, verba sequentur"

234546 (453)

OpenStreetMap® to projekt open data, rozpowszechniany na licencji Open Data Commons Open Database License (ODbL) przez OpenStreetMap Foundation (OSMF).

Możesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego autorów jako źródła. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji.

Pełny tekst licencji dokładnie opisuje twoje prawa i obowiązki.

Nasza dokumentacja rozpowszechniana jest na warunkach licencji Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0 (CC BY-SA 2.0).

lub Map

Polityka prywatności   Polityka cookies   Kontakt: letheko@letheko.pl    

.