OBRONA LWOWA 1918 SEMPER FIDELIS
18 listopada zapraszamy na krakowskie obchody 105. rocznicy bohaterskiej obrony Lwowa - zwycięskiego powstania Orląt Lwowskich
Artur Oppman, Orlątko | ... Mamo, czy jesteś ze mną? Nie słyszę twoich słów... W oczach mi trochę ciemno... Obroniliśmy Lwów!... Zostaniesz biedna samą... Baczność! Za Lwów! Cel! Pal! Tylko mi ciebie, mamo, Tylko mi Polski żal!...
OBRONA LWOWA 1918-1920 SEMPER FIDELIS
Ochotnicza Legia Kobiet, ochotnicza organizacja wojskowa utworzona we Lwowie w 1918 przez kobiety, pragnące walczyć o niepodległość Polski. Kobiety z OLK walczyły o Lwów w trakcie wojny polsko-ukraińskiej oraz wojny polsko-bolszewickiej, w tym także w walkach o Wilno

Na zaproszenie prezydenta Władimira Putina wkrótce złożę wizytę państwową w Federacji Rosyjskiej. Rosja była pierwszym krajem, który odwiedziłem po tym, jak dziesięć lat temu zostałem wybrany na prezydenta. W ciągu ostatniej dekady odbyłem osiem wizyt w Rosji. Za każdym razem przybywałem z dużymi oczekiwaniami i wracałem z owocnymi rezultatami, otwierając nowy rozdział w stosunkach chińsko-rosyjskich, wraz z prezydentem Putinem. 

Chiny i Rosja są dla siebie nawzajem największymi sąsiadami i wszechstronnymi partnerami strategicznymi. Jesteśmy zarówno mocarstwami światowymi, jak i stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Obydwa państwa prowadzą niezależną politykę zagraniczną i postrzegają nasze stosunki jako priorytetowe dla obopólnej dyplomacji.

Istnieje wyraźna logika historyczna i silna wewnętrzna siła napędowa rozwoju stosunków chińsko-rosyjskich. W ciągu ostatnich dziesięciu lat przeszliśmy długą drogę w naszej szeroko zakrojonej współpracy i poczyniliśmy znaczące postępy w nowej erze.

– Spotkania na wysokim szczeblu odegrały kluczową strategiczną rolę w kierowaniu stosunkami chińsko-rosyjskimi. Ustanowiliśmy cały zestaw mechanizmów interakcji na wysokim szczeblu i wieloaspektowej współpracy, które zapewniają ważne systemowe i instytucjonalne zabezpieczenia dla rozwoju stosunków dwustronnych. Przez lata utrzymywałem bliskie stosunki robocze z prezydentem Putinem. Spotkaliśmy się 40 razy przy okazjach dwustronnych i wielostronnych. Wspólnie opracowaliśmy plan stosunków dwustronnych i współpracy w różnych dziedzinach oraz w odpowiednim czasie przekazywaliśmy informacje na temat głównych międzynarodowych i regionalnych kwestii będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, zapewniając zdecydowane zarządzanie trwałym, solidnym i stabilnym rozwojem stosunków chińsko-rosyjskich.

Xi Jinping  

 – Nasze państwa umocniły wzajemne zaufanie polityczne i sprzyjały nowemu modelowi stosunków między potęgami. Kierując się wizją trwałej przyjaźni i współpracy typu win-win, Chiny i Rosja są zaangażowane w deeskalowaniu świata i nie atakowania żadnej strony trzeciej, mogącego szkodzić rozwojowi naszych więzi. Zdecydowanie wspieramy się nawzajem w podążaniu ścieżką rozwoju dostosowaną do naszych krajowych realiów i wspieramy się nawzajem w rozwoju i postępie. Stosunki dwustronne stały się bardziej dojrzałe i odporne. Jest w nich dużo nowej dynamiki i witalności, dając doskonały przykład dla rozwoju nowego modelu stosunków między mocarstwami, charakteryzującego się wzajemnym szacunkiem, pokojowym współistnieniem i współpracą korzystną dla wszystkich.

– Obydwie strony wprowadziły wszechstronne i wielopoziomowe ramy współpracy. Dzięki wspólnym wysiłkom obu stron wymiana handlowa między Chinami a Rosją przekroczyła w ubiegłym roku 190 mld USD, o 116 proc. więcej niż dziesięć lat temu. Chiny są największym partnerem handlowym Rosji od 13 lat z rzędu. Obserwujemy stały wzrost naszych inwestycji dwustronnych. Nasza współpraca przy dużych projektach w takich dziedzinach, jak energia, lotnictwo, przestrzeń kosmiczna i łączność stale się rozwija. Nasza współpraca w zakresie innowacji naukowych i technologicznych, transgranicznego handlu elektronicznego i innych wschodzących obszarów wykazuje silną dynamikę. Nasza współpraca na szczeblu niższym niż krajowy również kwitnie. Wszystko to przyniosło wymierne korzyści zarówno narodowi chińskiemu, jak i rosyjskiemu i zapewniło nieustanną siłę napędową dla naszego rozwoju i postępu.

– Obydwie strony działały zgodnie z wizją trwałej przyjaźni i stale wzmacniały naszą tradycyjną przyjaźń. Z okazji 20. rocznicy podpisania chińsko-rosyjskiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy ogłosiliśmy z prezydentem Putinem przedłużenie traktatu i nadanie mu nowego wymiaru. Nasze państwa mają za sobą osiem „lat tematycznych” na poziomie krajowym i kontynuowały pisanie nowych rozdziałów przyjaźni i współpracy chińsko-rosyjskiej. Nasze dwa narody stały obok siebie i kibicowały sobie nawzajem w walce z COVID, co po raz kolejny dowodzi, że „przyjaciół poznaje się w biedzie”.

– Obydwa mocarstwa ściśle koordynowały swoje działania na arenie międzynarodowej i wypełniały nasze obowiązki mocarstwowe. Chiny i Rosja są mocno zaangażowane w ochronę systemu międzynarodowego skoncentrowanego na ONZ, porządku międzynarodowego opartego na prawie międzynarodowym oraz podstawowych norm stosunków międzynarodowych opartych na celach i zasadach Karty Narodów Zjednoczonych. Pozostaliśmy w ścisłej komunikacji i koordynacji w ONZ, Szanghajskiej Organizacji Współpracy, BRICS, G20 i innych wielostronnych mechanizmach oraz pracowaliśmy razem na rzecz wielobiegunowego świata i większej demokracji w stosunkach międzynarodowych. Aktywnie praktykujemy prawdziwy multilateralizm, promujemy wspólne wartości ludzkości i opowiadamy się za budowaniem nowego rodzaju stosunków międzynarodowych i wspólnoty o wspólnej przyszłości dla ludzkości. 

Sąsiedztwo rosyjsko-chińskie

Autor mapy: Myself CC BY-SA 3.0

Patrząc wstecz na niezwykłą podróż stosunków chińsko-rosyjskich w ciągu ostatnich 70 lat i więcej, czujemy mocno, że nasze stosunki nie osiągnęły łatwo miejsca, w którym są dzisiaj, i że nasza przyjaźń nadal rośnie i musi być pielęgnowana przez nas wszystkich. Chiny i Rosja znalazły właściwą ścieżkę interakcji między sobą. Ma to zasadnicze znaczenie, aby stosunki te przetrwały próbę zmieniających się okoliczności międzynarodowych, co potwierdza zarówno historia, jak i rzeczywistość.

Moja zbliżająca się wizyta w Rosji będzie podróżą przyjaźni, współpracy i pokoju. Z niecierpliwością czekam na współpracę z prezydentem Putinem w celu wspólnego przyjęcia nowej wizji, nowego planu i nowych środków na rzecz rozwoju wszechstronnego partnerstwa strategicznego i koordynacji Chin i Rosji w nadchodzących latach.

W tym celu obie strony muszą poprawić koordynację i planowanie. Kiedy skupiamy się na naszej przyczynie rozwoju i postępu, powinniśmy jesteśmy kreatywni w naszym myśleniu, tworzymy nowe możliwości i wprowadzamy nowe impulsy. Ważne jest, abyśmy zwiększyli wzajemne zaufanie i wykorzystali potencjał współpracy dwustronnej w celu utrzymania stosunków chińsko-rosyjskich na wysokim poziomie.

Nasze państwa muszą podnieść zarówno jakość, jak i ilość inwestycji i współpracy gospodarczej oraz zintensyfikować koordynację polityki, aby stworzyć korzystne warunki dla wysokiej jakości rozwoju naszej współpracy inwestycyjnej. Musimy pobudzić handel dwustronny, wspierać większą zbieżność interesów i obszarów współpracy oraz promować komplementarny i zsynchronizowany rozwój handlu tradycyjnego i nowych obszarów współpracy. Musimy podejmować stałe wysiłki na rzecz synergii Inicjatywy Pasa i Szlaku oraz Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, aby zapewnić większe wsparcie instytucjonalne dla współpracy dwustronnej i regionalnej.

Nasze państwa muszą zintensyfikować wymianę międzyludzką i kulturalną oraz zapewnić sukces Lat Wymiany Sportowej Chiny-Rosja. Powinniśmy dobrze wykorzystać mechanizmy współpracy na szczeblu niższym niż krajowy, aby ułatwić więcej interakcji między siostrzanymi prowincjami i miastami. Powinniśmy zachęcać do wymiany personelu i dążyć do wznowienia współpracy turystycznej. Powinniśmy udostępnić lepsze obozy letnie, wspólnie prowadzone szkoły i inne programy, aby stale zwiększać wzajemne zrozumienie i przyjaźń między naszymi narodami, zwłaszcza między młodzieżą.

Dzisiejszy świat przechodzi głębokie zmiany, niewidziane od stulecia. Historyczny trend pokoju, rozwoju i współpracy metodą win-win jest nie do zatrzymania. Dominujące trendy światowej wielobiegunowości, globalizacji gospodarczej i większej demokracji w stosunkach międzynarodowych są nieodwracalne. Z drugiej strony nasz świat stoi w obliczu złożonych i powiązanych ze sobą tradycyjnych i nietradycyjnych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa, niszczących aktów hegemonii, dominacji i zastraszania oraz długiego i zawiłego globalnego ożywienia gospodarczego. Państwa na całym świecie są głęboko zaniepokojone i chętne do znalezienia wspólnego wyjścia z kryzysu.

W marcu 2013 r., przemawiając w Moskiewskim Państwowym Instytucie Stosunków Międzynarodowych, zauważyłem, że nasze państwa są ze sobą powiązane i zależne od siebie na niespotykanym dotąd poziomie, a ludzkość, żyjąc w tej samej globalnej wiosce, w coraz większym stopniu wyłania się jako wspólnota o wspólnej przyszłości, w której interesy wszystkich są ściśle splecione. Od tego czasu przy różnych okazjach proponowałem Inicjatywę Pasa i Szlaku, Inicjatywę Globalnego Rozwoju, Inicjatywę Globalnego Bezpieczeństwa i Globalną Inicjatywę Cywilizacyjną. Wszystko to wzbogaciło naszą wizję wspólnoty o wspólnej przyszłości dla ludzkości i zapewniło praktyczne ścieżki w tym kierunku. Są one częścią odpowiedzi Chin na zmiany świata, naszych czasów i historycznej trajektorii.

W ciągu tych dziesięciu lat wspólne wartości ludzkości – pokój, rozwój, równość, sprawiedliwość, demokracja i wolność – zapuściły głębsze korzenie w sercach ludzi. Otwarty, inkluzywny, czysty i piękny świat z trwałym pokojem, powszechnym bezpieczeństwem i wspólnym dobrobytem stał się wspólnym dążeniem coraz większej liczby krajów. Społeczność międzynarodowa uznała, że żaden kraj nie jest lepszy od innych, żaden model rządzenia nie jest uniwersalny i żaden pojedynczy kraj nie powinien dyktować porządku międzynarodowego. Wspólnym interesem całej ludzkości jest świat, który jest zjednoczony i pokojowy, a nie podzielony i niestabilny.

Od zeszłego roku mamy do czynienia z powszechną eskalacją kryzysu ukraińskiego. Chiny przez cały czas podtrzymywały obiektywne i bezstronne stanowisko oparte na meritum tej kwestii i aktywnie promowały rozmowy pokojowe. Przedstawiłem kilka propozycji, tj. przestrzeganie celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych, poszanowanie uzasadnionych obaw bezpieczeństwa wszystkich krajów, wspieranie wszelkich wysiłków prowadzących do pokojowego rozwiązania kryzysu oraz zapewnienie stabilności globalnych łańcuchów przemysłowych i dostaw. Stały się one podstawowymi zasadami Chin w rozwiązywaniu kryzysu na Ukrainie.

Niedawno opublikowaliśmy stanowisko Chin w sprawie politycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie, które uwzględnia uzasadnione obawy wszystkich stron i odzwierciedla najszersze wspólne rozumienie kryzysu przez społeczność międzynarodową. Konstruktywnie chcemy łagodzić skutki uboczne kryzysu i ułatwić jego polityczne rozwiązanie. Nie ma prostego rozwiązania złożonego problemu. Wierzymy, że tak długo, jak wszystkie strony przyjmą wizję wspólnego, kompleksowego, opartego na współpracy i trwałego bezpieczeństwa oraz będą dążyć do równorzędnego, racjonalnego i zorientowanego na wyniki dialogu i konsultacji, znajdą rozsądny sposób rozwiązania kryzysu, a także szeroką drogę do świata trwałego pokoju i wspólnego bezpieczeństwa.

Aby dobrze zarządzać sprawami świata, trzeba przede wszystkim dobrze prowadzić własne sprawy. Chińczycy, pod przywództwem Komunistycznej Partii Chin, dążą w jedności do odmłodzenia narodu chińskiego na wszystkich polach poprzez chińską ścieżkę modernizacji. Chińska modernizacja charakteryzuje się następującymi cechami: jest to modernizacja ogromnej populacji, modernizacja wspólnego dobrobytu dla wszystkich, modernizacja postępu materialnego i kulturowo-etycznego, modernizacja harmonii między ludzkością a naturą oraz modernizacja pokojowego rozwoju. Te charakterystyczne chińskie cechy są krystalizacją naszych praktyk i poszukiwań na przestrzeni lat i odzwierciedlają nasze głębokie zrozumienie międzynarodowego doświadczenia. Idąc dalej, będziemy niezłomnie rozwijać sprawę chińskiej modernizacji, dążyć do realizacji wysokiej jakości rozwoju i rozszerzać otwarcie o wysokim standardzie. Wierzę, że przyniesie to nowe możliwości rozwoju Rosji i wszystkim krajom na świecie.

Tak jak każdy nowy rok zaczyna się od wiosny, tak każdy sukces zaczyna się od działań. Mamy wszelkie powody, by oczekiwać, że Chiny i Rosja, jako towarzysze podróży na drodze rozwoju i odmłodzenia, wniosą nowy i większy wkład w rozwój ludzkości.

Xi Jinping

Prezydent Chińskiej Republiki Ludowej

Za: Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China [2023-03-20 06:21] oraz polskim tłumaczeniem profesora Adama Wielomskiego opublikowanym  na portalu konserwatyzm.pl

 

"Wartość wykształcenia nie polega na zasobie wiadomości, lecz na umiejętności tworzenia poglądów."

Myśl Polska - najstarszy polski tygodnik - ukazuje się od 1941 roku

Menu polityka

The Ron Paul Institute for Peace and Prosperity is a project of Dr. Paul’s Foundation for Rational Economics and Education

Peace and Prosperity Blog | The Ron Paul Institute for Peace & Prosperity

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.