ALBUM ROMAŃSKI

Źródła nie znaleziono

Histmag.org

Technewsy, przemysł 4.0

open source

Journal of Ecology

Journal of Ecology Blog

 

“We are the intelligent elite among animal life on earth and whatever our mistakes, [Earth] needs us. This may seem an odd statement after all that I have said about the way 20th century humans became almost a planetary disease organism. But it has taken [Earth] 2.5 billion years to evolve an animal that can think and communicate its thoughts. If we become extinct she has little chance of evolving another.”
― James Lovelock, [The Vanishing Face of Gaia: A Final Warning]

Zapraszamy na obchody 159. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

__________________________________________ 

Anglo-French fleet at Port Said, Egypt. Photographed 1882 by James Granger

“The wicked people were gone, but fear remained.Fear always remains. A man may destroy everything within himself, love and hate and belief, and even doubt; but as long as he clings to life the cannot destroy fear: the fear, subtle, indestructible, and terrible, that pervades his being; that tinges his thoughts; that lurks in his heart; what watches on his lips the struggle of his last breath.”

Joseph Conrad, Tales of Unrest [1898]  Free eBook of Tales of Unrest at Project Gutenberg

__________________________________________ 

LibriVox - Free public domain audiobooks

Read by volunteers from around the world. Come and join us to help record audiobooks! All LibriVox audiobooks are free and in the public domain in the USA. Check copyright if you live elsewhere.

poniedziałek, 20 grudzień 2021 16:59

Dewiza Zakonu CystersówCistercium Mater nostra [łac.Cistercium naszą Matką; od pierwszego opactwa cysterskiego Cistercium (Cîteaux) koło Dijon.

Herb Zakonu Cystersów

Opactwo Cystersów w Wąchocku – zostało ufundowane w 1179 roku przez biskupa krakowskiego Gedeona, powstało jako filia opactwa Morimond. Mnisi przybyli do Wąchocka w 1179 roku z legendarnym opatem – bratem Haymo.

Zakon Cysterski (łac. Ordo Cisterciensis, skrót OCist.) – katolicki zakon monastyczny reformowany, posługujący się regułą benedyktyńską, założony w 1098 r. przez św. Roberta z Molesme, pierwszego opata z Cîteaux (z łac. Cistercium) (obecnie Saint-Nicolas-lès-Cîteaux) we Francji. Pierwsze klasztory powstały w La Ferté (1113), Pontigny (1114), Clairvaux (1115) i Morimond (1115). Cystersi powracali do ewangelicznej prostoty i praktyki ubóstwa, wszystko to miało prowadzić do naśladowania Chrystusa. Mnisi musieli wyrzec się wszelkiego bogactwa, duży nacisk był położony na surowość obyczajów. Cysters miał być pokutnikiem, który odsuwa się od świata doczesnego, żyje w samotności i ciszy. Mnisi osiedlali się przeważnie na pustkowiach, w lasach lub w bagnistych dolinach, w miejscach bardzo oddalonych od osad, dlatego też musieli być samowystarczalni. Prowadzili własne gospodarstwa, uprawiali ziemię. Zakony cysterskie jako kulturotwórcze i samowystarczalne były bardzo cenione. Cystersi nie musieli się martwić o miejsca na założenie nowych filii, bowiem szlachta, książęta, nawet władcy sami zabiegali o ich tworzenie na swych terenach. Pod koniec XIII stulecia cystersi mieli już ok. 2000 opactw w całej Europie. Architektura kościołów i klasztorów cystersów w średniowieczu była bardzo prosta. Później, gdy zakon posiadał olbrzymie bogactwa, stał się mecenasem sztuki. Obecnie wiele pocysterskich budowli, głównie gotyckich i barokowych, należy do wybitnych dzieł sztuki.

Pierwsze klasztory cysterskie na ziemiach Polskich powstały w Brzeźnicy (1149-1153, dzisiejsze miasto Jędrzejów) i w Łeknie w pobliżu Wągrowca (1153). W XII w. powstały opactwa w Lądzie (1153), Lubiążu (1163), Kołbaczu (1174), Sulejowie (1176), Wąchocku (1179), Koprzywnicy (1185), Oliwie (1186), Mogile (1222), Kamieńcu Ząbkowickim (1222), Henrykowie (1227), Szpetalu (1230), Obrze (1231), Bledzewie (1232), Ludźmierzu, Szczyrzycu (1234), Paradyżu (1234), Koronowie (1254), Rudach (1255), Pelplinie (1276), Przemęcie (1278), Bierzwniku (1286) i Krzeszowie (1292), w XIV w. w Jemielnicy, w latach 1403-1404 w Cieplicach Śląskich, w 1686 cystersi sprowadzili się do Barda Śląskiego.

W XIII w. (1202) założono klasztor w Trzebnicy, pierwszy w Polsce klasztor żeński.

 Klasztor cystersów w Wąchocku

Opactwo Cystersów w Wąchocku. Furta wejściowa w wieży "Rakoczego". Fotografia Jakub Hałun, opublikowana na podstawie licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Klasztor w Wąchocku został zbudowany na przełomie XII i XIII wieku. Jest jednym z najpiękniejszych przykładów architektury romańskiej Polsce. Fundatorem opactwa był w 1179 roku biskup krakowski Gedeon (Gedko). Prawdopodobnie budowniczym opactwa był Włoch Simon, na co może wskazywać inskrypcja „SIMON” na zachodniej ścianie kościoła. 
Klasztor dwukrotnie niszczyły najazdy tatarskie. Dzięki sile woli i wytężonej pracy zakonnicy powoli przywracali go do dawnej świetności. Wąchock staraniem cystersów w 1454 roku otrzymał prawa miejskie na prawie magdeburskim. Dużą rolę miejscowi cystersi odgrywali w dziedzinie gospodarczej. Zakonnicy zajmowali się hodowlą, młynarstwem, tkactwem, a także górnictwem i hutnictwem. Opactwo wąchockie otrzymało przywilej na poszukiwanie kruszców w księstwie krakowskim i sandomierskim. Dzięki temu budowano własne huty, co dało początek staropolskiemu zagłębiu hutniczemu. 

W 1656 roku klasztor najechały wojska księcia Siedmiogrodu Jerzego Rakoczego, spustoszyły miasto i okolicę, a klasztor pozbawiły bogatego archiwum, skarbca i cennych zabytków.

Upadek zakonu cystersów w Wąchocku nastąpił w wyniku kasacji w 1819 roku. Papież Pius VII wydał w 1818 bullę Ex imposita Nobis, wprowadzając nowy podział diecezji w Królestwie Kongresowym. Wykonawcą jej postanowień mianował prymasa Franciszka Malczewskiego, którego upoważnił do kasaty kilku kolegiat i bogatszych klasztorów w celu uposażenia istniejących biskupstw i udotowania nowo powołanych: sandomierskiego i podlaskiego. Projekt kasaty przygotowali minister Stanisław Kostka Potocki (główny jej inicjator) i Stanisław Staszic. Zakładał on likwidację 30 klasztorów męskich i 8 żeńskich. Biskup Malczewski był przeciwny przeprowadzeniu tak szerokiej akcji likwidacyjnej. Naciskany przez Potockiego, biskupa Szczepana Hołowczyca, Antoniego Melchiora Fijałkowskiego, Antoniego Kotowskiego, prawdopodobnie nie do końca już świadomy, podpisał 17 kwietnia 1819 dekret kasacyjny.

Na mocy dekretu skasowano m.in.: opactwo cystersów w Sulejowie, opactwo cystersów w Wąchocku, opactwo benedyktynów na Świętym Krzyżu, opactwo benedyktynów w Sieciechowie, klasztory norbertanów w Witowie i Hebdowie, klasztor bożogrobców w Miechowie, klasztor kamedułów w Szańcu.

Artykuł w budowie

Dopiero w 1951 roku odrodził się klasztor cysterski w Wąchocku. Staraniem konwentu i przy pomocy państwa podjęto restaurację tego cennego zespołu zabytkowego. W 1964 roku najwyższe władze Zakonu, podniosły klasztor na nowo do rangi Opactwa.

 

Plan parteru Opactwa Cystersów w Wąchocku

Rzut parteru kościoła św. Floriana oraz zabudowań klasztoru. Źródło: T. Glinka, A. Walenciak, P. Walenciak - Przewodnik Małopolska Północno-Zachodnia, Muza SA, 2002 rok, strona 71.

1. kościół, 2. wirydarz, 3. dziedziniec (wirydarz opacki) a. kaplica bł. Wincentego Kadłubka, b. kruchta, c. zakrystia, d. skarbiec, e. kapitularz, f. karcer, g. sień, h. fraternia, i. sień, j. refektarz, k. krużganki, l. wieża, m. sień, n. wieżyczki narożne.

 

Kościół św. Floriana

Plan kościoła nawiązuje do tzw. planu bernardyńskiego, czyli plan bazylikowy o trzech nawach, z transeptem i płytkim, prosto zamkniętym prezbiterium, flankowanym przez prostokątne kaplice umieszczone przy transepcie. Po raz pierwszy w Polsce zastosowano system sklepień krzyżowo-żebrowych. Architektura cysterska w tym czasie na terenie Małopolski wyróżnia się: poprawnością proporcji, dyskretnym zaakcentowaniem podziałów horyzontalnych za pomocą gzymsów i przepasek wydzielających sferę okienną od arkadowej oraz rytmizujące je elementy wertykalne: półkolumny i podwieszone służki podtrzymujące sklepienia (podobne rozwiązanie w Sulejowie, Koprzywnicy i Wąchocku). W Wąchocku podstawowym materiałem był kamień. Bloki szarożółtego i brunatno-czerwonego piaskowca ułożono pasami, uzyskując w ten sposób interesujący efekt optyczny. Pojawia się również cegła, której użyto do konstruowania części żeber sklepiennych.

Nawa główna kościoła pw. św. Floriana w Opactwie Cystersów w Wąchocku.

Nawa główna kościoła pw. św. Floriana. Fotografia Letheko, opublikowana na podstawie licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Nawa główna kościoła pw. św. Floriana w Opactwie Cystersów w Wąchocku.

Nawa główna kościoła pw. św. Floriana. Fotografia Letheko, opublikowana na podstawie licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Widok na skrzyżowanie naw w kościele św. Floriana w opactwie cysterskim w Wąchocku.

Widok na skrzyżowanie naw w kościele św. Floriana w opactwie cysterskim w Wąchocku. Fotografia Kazimierz S. Ożóg, opublikowana na podstawie licencji Creative Commons Attribution 3.0 Unported.

Porządek nabożeństw

Niedziela i uroczystości - 7.30 (z udziałem wspólnoty mnichów), 9.0010.30 (dla dzieci), 12.0014.30 (Msza Trydencka – I niedziela miesiąca), 17.00

Dni powszednie - 7.00 (z udziałem wspólnoty mnichów), 7.3016.00 (Msza Trydencka – środa), 18.00

 

Wirydarz

Klasztor jest zbudowany wokół czworobocznego wirydarza. Opactwo posiada dwa wirydarze, większy (fotografia poniżej) oraz mniejszy przy pałacu opackim.Na mniejszy wirydarzu w lecie są ustawione stoliki i parasole dla klientów kawiarenki cysterskiej.

Wirydarz Opactwa Cystersów w Wąchocku.

Wirydarz klasztorny. Fotografia Letheko, opublikowana na podstawie licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Krużganki

Poszczególne części klasztoru były z sobą połączone przez krużganki wzniesione wokół wirydarza.

 

Kapitularz

Romański kapitularz Opactwa Cystersów Wąchocku 

Fraternia

 

Refektarz

Refektarz Opactwa Cystersów w Wąchocku

Dormitorium

Nazwa początkowo oznaczała wspólną wielką sypialnię zakonników w klasztorze (również na zamkach krzyżackich). Była położona nad kapitularzem. Ze znajdującej się na piętrze sypialni prowadziły schody na parter, tuż przy wejściu do kościoła. Tak więc wprost z niej, zaraz po przebudzeniu, schodzono do kościoła na modlitwy i śpiewy. Łoża były przegradzane między sobą niskimi ściankami drewnianymi. Zwyczaj wspólnego spania mnichów zniósł papież Benedykt XII (I połowa XIV w.). Później dormitoria zastąpiono celami.

Dormitorium w Opactwie Cysterskim w Wąchocku jest jedynym tego typu pomieszczeniem zachowanym w Polsce. Jest to dwunawowa i sześcioprzęsłowa prostokątna sala znajdująca się na piętrze wschodniego skrzydła. Wchodziło się do niej tzw. schodami dziennymi od strony wirydarza i schodami nocnymi połączonymi z transeptem kościoła w celu ułatwienia przechodzenia na wieczorne modlitwy.

 

Muzeum Cysterskie - Muzeum Pamięci Walki Narodu o Niepodległość

Muzeum zajmuje przestronną i jasną salę na prawo od klasztornej furty.
Prezentowane eksponaty (głównie okres Powstania styczniowego oraz II wojny światowej) pochodzą między innymi z bogatej kolekcji ks. ppłk. Walentego Ślusarczyka (1906-81), który przekazał je w obecności prymasa kard. Stefana Wyszyńskiego, kard. Franciszka Macharskiego, bp. Piotra Gołębiowskiego ówczesnemu opatowi o. Benedyktowi Matejkiewiczowi.

Muzeum Cysterskie w Wąchocku

Sala muzealna. Fotografia Letheko, opublikowana na podstawie licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.

Mauzoleum pamięci narodowej

 

Kawiarnia cysterska

 

Źródła:

 1. Strona domowa Opactwa
 2. Cystersi.pl
 3. Szlak Cysterski w Polsce
 4. Atlas historyczny Polski Województwo Sandomierskie w drugiej połowie XVI wieku
 5. Publikacje związane z klasztorem w bibliotece Polona
 6. Reguła św. Benedykta
 7. Powrót Cystersów do Wąchocka w 1951 roku, o. Fabian Artur Skowron OCist, Miles, 2021
 8. 800-lecie klasztoru w Trzebnicy, ks. Antoni Kiełbasa SDS
 9. Architektura średniowiecza i starożytności
 10. Gotycka architektura murowana w Polsce
 11. Wikipedia
 12. Dzieje budownictwa w Polsce według Oskara Sosnowskiego: Do połowy XIII wieku, Tom 1, 1964
 13. Łużyniecka E., Kunkel R., Świechowski Z., Architektura opactw cysterskich. Małopolskie filie Morimond, Wrocław 2008
 14. Jarzewicz J., Kościoły romańskie w Polsce, Kraków 2014
 15. Strona poświęcona św. Bernardowi z Clairvaux
 16. Z dziejów opactwa cystersów w Wąchocku, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, materiały sesji naukowej z 1991 r. Kielce 1993
 17. Opactwo Cystersów w Wąchocku. Fundacja i dzieje wyposażenia do końca wieków średnich, Niwiński, Mieczysław, Kraków, 1930
 18. Opactwo Cystersów w Wąchocku w serwisie Fotopolska (1882 - )
 19. Na straży polskości i Kościoła, Gość.PL Radomski
 20. Białoskórska K., Wąchock opactwo cystersów, Warszawa 1960
 21. Borkowska S., Z dziejów opactwa cystersów w Wąchocku, Kielce 1998
 22. Z dziejów opactwa cystersów w Wąchocku, 1991 rok, red. A. Massalski, ks. D. Olszewski, Kielce 1993
 23. Cystersi - misjonarze Europy: Jędrzejów, Koprzywnica, Sulejów, Wąchock, red. A. Tybunalski, Kielce 1994

 

Fragmenty mszy świętej trydenckiej (nadzwyczajna forma rytu rzymskiego) celebrowanej przez o. Fabiana Artura Skowrona OCist

Dane kontaktowe Opactwa:

 • 27-215 Wąchock ul. Kościelna 14
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 41 275 02 00 (furta klasztorna)
 • 41 275 02 08 (o. Opat Eugeniusz Augustyn)
 • www: http://wachock.cystersi.pl/

GPS   51.075357317062135    |    21.015875578543774

lub Map

Szlak cysterski w Polsce 

 

Szlak cysterski w Polsce

Szlak Cysterski szlak turystyczny wytyczony na terytorium Europy, obejmujący klasztory zakonu cystersów, także w Polsce. Powołany do istnienia w ramach programu Europejskich Dróg Kulturowych.

Źródło: Roweromaniak at Polish Wikipedia Publikacja na podstawie Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license.

 

sobota, 08 maj 2021 06:32

Char Saint-Chamond rysunek z oryginalnej instrukcji obsługi wydanej w 1917 roku [Gallica BnF]

Przekrój francuskiego czołgu Saint-Chamond

Czołg Saint-Chamond był projektem armii francuskiej mającym konkurować z czołgiem Schneider CA1, który miał zostać podstawowym czołgiem armii francuskiej. Prototyp czołgu St. Chamond został wybudowany jesienią 1916. Ważył prawie 20 ton, a po zamontowaniu dodatkowego pancerza 24 tony. Miał 791 cm m długości (z działem 893 cm), 267 cm szerokości oraz 235 cm wysokości. Czołg został zaprojektowany przez płk. Emila Rimailho. Powstał w oparciu o przedłużone podwozie traktora Holt Caterpillar. Do oryginalnego zawieszenia dodano trzeci wózek bieżny z trzema kółkami. Wydłużenie zawieszenia okazało się konieczne z uwagi na zwiększenie przez Niemców szerokości okopów do 250 cm. Dłuższe podwozie pozwoliło także na zamontowanie działa 75 mm, także konstrukcji płk Emila Rimailho.

 

Polecane witryny

Forum GNOMONIKA

 

Muzeum Techniki Tatra

Zakony rycerskie

Z Nicieją na Kresy

Dla miłośników Kresów cykl wywiadów profesora Stanisława S. Nicieji wprost obowiązkowy. Piękno kresów, piękno polszczyzny, ogrom wiedzy, erudycja, ...

Profesor dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja - polski historyk i historyk sztuki XIX i XX wieku, wybitny znawca tematyki kresowej.

Cały cykl spotkań Śladami Kresowej Atlantydy [#59]

 

_________________________________

 

 

 

Nowe pismo narodowe i konserwatywne, darmowe, do pobrania w pliku [.pdf]

Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)

Magdalena Ziętek-Wielomska: Nowoczesna Myśl Narodowa przeciwko zapaści intelektualnej Polaków w XXI w

 
Cykl wykładów profesora Adama Wielomskiego
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TwojaHistoria.pl

 • Baochuany admirała He – najpotężniejsza flota w dziejach
  24 styczeń 2022
  „Jeśli ludzie służą swemu księciu z najwyższą lojalnością, nie mogą nic zrobić, a jeśli czczą bogów z najwyższą szczerością, nie ma modlitwy, która nie zostanie wysłuchana” – czytamy w XV-wiecznej inskrypcji admirała Zhenga He. Modły chińskiego dowódcy musiały być rzeczywiście żarliwe, skoro w ciągu 28 lat zdobył nieśmiertelną sławę jednego z największych podróżników w dziejach...
 • Eleonora Akwitańska – historia jednej z najpotężniejszych kobiet średniowiecznej Europy
  22 styczeń 2022
  Choć średniowiecze było okresem zdominowanym przez mężczyzn, to jednak nie brakowało wówczas kobiet pełnych pasji, ambicji i chęci władzy. Na ich tle wyraźnie wyróżnia się postać Eleonory Akwitańskiej. Była nie tylko jedną z najbogatszych oraz najbardziej wpływowych dam swoich czasów, ale również postępową kobietą, której rządy przyczyniły się do rozkwitu kultury oraz sztuki. Eleonora Akwitańska...
 • The Iceman – historia płatnego mordercy
  20 styczeń 2022
  Richard Leonard Kukliński, znany również jako “The Iceman”, urodził się 11 kwietnia 1935 roku. Był amerykańskim płatnym mordercą, którego historia do dnia dzisiejszego budzi emocje. Będąc jeszcze dzieckiem znęcał się nad zwierzętami: wrzucał je do pieców lub przywiązywał do pociągu. Pierwszego morderstwa człowieka dokonał w wieku 14 lat! Ofiarą był Charley Lane – lider sześcioosobowego...
 • Jak powstał pierwszy telewizor?
  18 styczeń 2022
  Redaktor “Daily Express” spodziewał się wręcz ataku, gdy John Logie Baird po raz pierwszy zgłosił się do mediów. Kilka lat później nikt nie wątpił, że konstruktor jest geniuszem. Jeszcze przed czterdziestymi urodzinami dokonał technologicznej rewolucji. Na początku XXI wieku nazwano go jednym z dziesięciu największych szkockich naukowców w historii. A zaczęło się wszystko od… pojemnika...

 

 

 

Kopalnia Wiedzy

Ciekawe informacje z wielu dziedzin nauki
 • Webb dotarł do celu i wszedł na wyznaczoną orbitę
  24 styczeń 2022
  Po trwającej miesiąc podróży Teleskop Kosmiczny Jamesa Webba (JWST) trafił właśnie na orbitę wokół punktu Lagrange'a L2. Przez pięć kolejnych miesięcy Webb będzie przygotowywany do pracy, a rozpoczęcie badań naukowych zaplanowano na czerwiec.
 • GNOME publikuje pierwsze wyniki poszukiwań ciemnej materii
  24 styczeń 2022
  Międzynarodowy zespół naukowy pracujący przy projekcie GNOME, w skład którego wchodzą uczeni z Polski, Niemiec, Serbii, Izraela, Korei Południowej, Chin, Australii i USA, ogłosił pierwsze wyniki poszukiwań ciemnej materii za pomocą ogólnoświatowej sieci magnetometrów optycznych. We wspomnianych 8 krajach znajduje się 14 magnetometrów, a do obecnie opublikowanej analizy wykorzystano dane z 9 z nich.
 • Krytyczna edycja dzieł sposobem na zobaczenie w anachronicznej postaci Sienkiewicza na miarę XXI w.
  24 styczeń 2022
  Polscy specjaliści podejmą się opublikowania w opracowaniu krytycznym wszystkich udokumentowanych co do autorstwa utworów Henryka Sienkiewicza. Projektem pokieruje prof. Jolanta Sztachelska z Uniwersytetu w Białymstoku (UwB). Jak podkreślono w komunikacie prasowym uczelni, edycji poddana zostanie nowelistyka, powieści, podróżopisarstwo, publicystyka społeczna i literacka, pisma polityczne, wywiady, ankiety i inne utwory – poza korespondencją prywatną pisarza, która została opracowana i opublikowana.
 • Za kilka godzin Teleskop Webba dotrze do celu
  24 styczeń 2022
  Dzisiaj około godziny 20:00 czasu polskiego kontrola naziemna Teleskopu Webba wyda mu polecenie uruchomienia silników i wprowadzi JWST na orbitę wokół punku libracyjnego L2 (punkt Lagrange'a). Teleskop pozostanie w tym miejscu przez co najmniej 10 lat. Jednak już teraz wszystko wskazuje na to, że misję Webba będzie można wydłużyć.

 

 

 

391431 (28)

OpenStreetMap® to projekt open data, rozpowszechniany na licencji Open Data Commons Open Database License (ODbL) przez OpenStreetMap Foundation (OSMF).

Możesz swobodnie kopiować, rozpowszechniać, przekazywać innym i dostosowywać nasze dane, pod warunkiem podania OpenStreetMap i jego autorów jako źródła. Jeśli zmienisz, przekształcisz lub wykorzystasz nasze dane, wynik swojej pracy możesz rozpowszechniać tylko na podstawie tej samej licencji.

Pełny tekst licencji dokładnie opisuje twoje prawa i obowiązki.

Nasza dokumentacja rozpowszechniana jest na warunkach licencji Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 2.0 (CC BY-SA 2.0).

lub Map

Polityka prywatności   Polityka cookies   Kontakt: letheko@letheko.pl    

.